Υπηρεσίες που παρέχουμε

Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9 Φυσικών Προσώπων
• Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
• Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
• Υποβολή αίτησης θέρμανσης
• Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
• Έκδοση τελών κυκλοφορίας
• Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης,
ανάλωση κεφαλαίου
• Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης φορολογικών & ασφαλιστικών εισφορών
• Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
• Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης
• Έκδοση Πιστοποιητικών μεταβίβασης ακίνητων ΕΝΦΙΑ
• Αίτηση έκδοσης κλειδάριθμου στο ΤaxisNet
• Σύνταξη και αποστολή μέσω διαδικτύου του εντύπου “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ” για όλους
τους υπόχρεους
• Συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν
• Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα
• Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
• Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ
• Ανανέωση κάρτας ανεργίας
• Μεταβολές σε Μητρώο για την ορθή απεικόνιση των στοιχείων
• Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Β1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού εξωτερικού ελέγχου τακτικού έκτακτου
• Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή
στην έδρα της επιχείρησής
• Υποβολή προσωρινών και οριστικής ΦΜΥ
• Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά
• Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών
• Μετατροπές συγχωνεύσεις απορροφήσεις εταιρειών
• Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων ισολογισμών
• Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης
φόρων
• Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης
• VOUCHER Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ προγράμματα και
• Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
• Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με
τεκμηριωμένη έκθεση
• Σύνταξη ταμειακών ροών
• Μελέτες βιωσιμότητας
• Διεθνή λογιστικά πρότυπα
• Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Β2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Συμβουλές Μηχανοργάνωσης Μηχανογράφησης
• (Budgeting) Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών
• Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα
προϋπολογισμένα μεγέθη .
 • Επιθεώρηση της λειτουργίας του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις
διορθώσεις και εφαρμογή της μεθοδολογίας Activity Based Costing
• Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
• (Business Plan) Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
• Μελέτες Βιωσιμότητας
• Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
• Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού

Β3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού εξωτερικού ελέγχου τακτικού
έκτακτου.
•  Διαγνωστικός έλεγχος για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης
σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση .
• Κατάρτιση προϋπολογιστικών και οικονομικών εκθέσεων
• Μελέτες βιωσιμότητας
• Εφαρμογή Διεθνών λογιστικών προτύπων
• Business plans.
• Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
• Έλεγχοι βραχυχρόνιων οικονομικών καταστάσεων

Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διεκπεραίωση παντός γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και
οργανισμούς ( ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας,
Δήμους, Νομαρχίες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο,ΔΕΗ,ΟΤΕ ,ΕΥΔΑΠ,Τραπεζες)
Εκδοση και παραλαβη :
• ΑΦΜ
• Κλειδαριθμου
• Πιστοποιητικών,Βεβαιώσεων, Δηλώσεων κλπ
• Ενσήμων
• Φορολογική και ασφαλιστικη ενημερότητα

Πληρωμές :
• Οφειλών σε ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες , ΔΕΚΟ κλπ

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

• Φορολογικός εκπρόσωπος
• Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης
• Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9

Ε ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

• Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα
• Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
•  Συμβουλές για εργασικά θέματα απολύσεις αποζημιώσεις
• Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΟΑΕΔ

Ζ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ ,ΟΑΕΔ Κ.Α.)

Το γραφείο μας παρέχει λύση σε κάθε είδους πρόγραμμα επιδοτήσεων. Όπως για
παραδειγμα προγράμματα τύπου: Αναπτυξιακός νόμος, γυναικεία επιχειρηματικότητα,
ΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ πτυχιουχων τριτοβαθμιας εκπαιδευσης,ΕΣΠΑ
ελευθέρων επαγγελματιών, προγράμματα του Υπουργείου Οικονομικών και του
Υπουργείου Ανάπτυξης, επιδοτήσεις ΟΑΕΔ για προσωπικό και για νέους ελεύθερους
επαγγελματίες.

Ο κάθε πελάτης μας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και έτσι ακριβώς αντιμετωπίζεται.

Έτσι του παρέχουμε:
• Συζήτηση και αξιολόγηση του υποψηφίου επενδυτή.
• Αρχικός πρόχειρος σχεδιασμός της επένδυσης.
• Σωστή ενημέρωση για την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος επιδοτήσεων
(συνήθως υπάρχουν περισσότερες της μίας επιλογές).
• Έγκυρη και άμεση ενημέρωσή του για την όσο μεγαλύτερη και πιο συμφέρουσα
απορρόφηση των πόρων των προγραμμάτων επιδοτήσεων.
• Ενημέρωση συνθηκών και απαιτήσεων του προγράμματος καθώς και έλεγχος
επιλεξιμότητας.
• Καθοδήγηση στη συγκέντρωση δικαιολογητικών και προσφορών.
• Σωστή και πλήρης σύνταξη και υποβολή του φακέλου στον αρμόδιο φορέα για την
εξασφάλιση της έγκρισής του.
• Εξωτερικές εργασίες για αναγκαία έγγραφα από πρωτοδικεία, τράπεζες, ΔΟΥ κλπ, σε όλη
την πορεία και τα διάφορα στάδια του προγράμματος.